Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WLESIENAJLEPIEJ.PL

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Serwis internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem wlesienajlepiej.pl serwis udost臋pniaj膮cy nieodp艂atnie tre艣ci informacyjne, adres poczty elektronicznej (e-mail): blog@wlesienajlepiej.pl, prowadzony przez Tin臋 Pysiewicz, adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

2. Serwis dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Serwis wlesienajlepiej.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.

4. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Serwisu wlesienajlepiej.pl, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produkt贸w, firm i ich logo u偶yte na stronie internetowej Serwisu pod adresem wlesienajlepiej.pl nale偶膮 do ich w艂a艣cicieli i s膮 u偶ywane wy艂膮cznie w celach identyfikacyjnych. Mog膮 by膰 one zastrze偶onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia艂y, opisy i zdj臋cia prezentowane na
stronie internetowej Serwisu pod adresem wlesienajlepiej.pl u偶yte s膮 w celach informacyjnych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z p贸藕niejszymi zmianami); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z p贸藕niejszymi zmianami), Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY 鈥 formularz dost臋pny na stronie internetowej Serwisu umo偶liwiaj膮cy wys艂anie wiadomo艣ci do Us艂ugodawcy.

2. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci
prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub
zawodow膮.
3. LICENCJA 鈥 umowa licencyjna w rozumieniu rozdzia艂u 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

4. NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna pozwalaj膮ca Us艂ugobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail bezp艂atnych informacji pochodz膮cych od Us艂ugodawcy, dotycz膮cych Serwisu.

5. REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Serwisu.

6. SERWIS 鈥 serwis internetowy Us艂ugodawcy dzia艂aj膮cy pod adresem wlesienajlepiej.pl

7. SYSTEM OPINII 鈥 Us艂uga Elektroniczna udost臋pniona Klientom przez Us艂ugodawc臋, umo偶liwiaj膮ca zamieszczanie opinii dotycz膮cych tre艣ci zamieszczonych w Serwisie.

8. US艁UGODAWCA 鈥 wydawca portalu.

9. US艁UGOBIORCA, U呕YTKOWNIK 鈥搊soba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.

10. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Serwisu.

11. WYSZUKIWARKA 鈥 Us艂uga Elektroniczna udost臋pniona Us艂ugobiorcom przez Us艂ugodawc臋, umo偶liwiaj膮ca wyszukiwanie okre艣lonych og艂osze艅 lub tre艣ci na podstawie podanych przez Us艂ugobiorc臋 kryteri贸w (przy u偶yciu
filtr贸w).

III. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Serwisu korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:
a. zamieszczanie opinii,
b. Newsletter,
c. pobieranie plik贸w graficznych,
d. korzystanie z us艂ug reklamowych (w szczeg贸lno艣ci: bannery reklamowe, recenzje oraz artyku艂y sponsorowane).

2. 艢wiadczenie Us艂ug na rzecz Us艂ugobiorc贸w w Serwisie odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.

3. Us艂ugodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu tre艣ci reklamowych. Tre艣ci te stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Serwisu i prezentowanych w nim materia艂贸w.

IV. WARUNKI 艢WIADCZENIIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

1. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do c) Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.

3. 艢wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej okre艣lonej w rozdziale III pkt 1 lit. d) Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest p艂atne zgodnie z cennikiem reklam Serwisu.

4. P艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 3 niniejszego rozdzia艂u nale偶y dokonywa膰 przelewem bankowym na rachunek Us艂ugodawcy w terminie i na zasadach okre艣lonych w regulaminie zamieszczenia reklam w Serwisie.

5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 usuni臋cia opinii.

b. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

c. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na pobieraniu plik贸w graficznych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 pobrania pliku lub zaprzestania pobierania przez Us艂ugobiorc臋.

d. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z us艂ug reklamowych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 up艂ywu okresu na jaki zosta艂a zawarta. Szczeg贸艂owe warunki 艣wiadczenia tej us艂ugi zawiera regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.

6. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
a. Komputer lub urz膮dzenie mobilne z dost臋pem do Internetu,
b. dost臋p do poczty elektronicznej,
c. przegl膮darka internetowa,
d. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

7. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania z Serwisu w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

8. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

10. Us艂ugodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usuni臋cia tre艣ci, kt贸rych charakter narusza postanowienia Regulaminu, regulaminu zamieszczania reklam lub przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci gdy zawieraj膮 elementy:
a. powszechnie uznane za obra藕liwe,
b. o charakterze rasistowskim,
c. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d. nosz膮ce znamiona przest臋pstw lub czyn贸w nieuczciwej konkurencji,
e. naruszaj膮ce prawa autorskie oraz prawa w艂asno艣ci intelektualnej,
f. wprowadzaj膮ce w b艂膮d Us艂ugobiorc贸w,
g. reklamuj膮ce inne serwisy, w tym w szczeg贸lno艣ci serwisy konkurencyjne w stosunku do wlesienajlepiej.pl,
h. b臋d膮ce SPAMem lub materia艂em promocyjnym,
i. zawieraj膮ce og艂oszenia o dzia艂aniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

V. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej:

a. Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).
b. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: blog@wlesienajlepiej.pl

c. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, w przypadku, gdy Us艂ugobiorca narusza Regulamin, w szczeg贸lno艣ci, gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym po
bezskutecznym wcze艣niejszym wezwaniu do zaprzestania narusze艅 z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).

d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz艂o艣膰.

2. Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
a. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Serwisu Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: blog@wlesienajlepiej.pl

b. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje
znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.

c. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.

d. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.

VII. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

1. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem wlesienajlepiej.pl korzystaj膮 z ochrony prawnoautorskiej i (z wyj膮tkiem tre艣ci zamieszczanych przez Us艂ugobiorc贸w oraz element贸w wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego u偶ytku) s膮 w艂asno艣ci膮 wydawcy portalu wlesienajlepiej.pl. Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony wlesienajlepiej.pl, bez zgody Us艂ugodawcy.

2. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie przez kogokolwiek, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony wlesienajlepiej.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.

3. Us艂ugobiorca przesy艂aj膮c Serwisowi zdj臋cie oraz inne tre艣ci cyfrowe ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za naruszenia autorskich praw maj膮tkowych i pokrewnych oraz d贸br osobistych os贸b trzecich z tego tytu艂u, a w wypadku wyst膮pienia przez jak膮kolwiek osob臋 z jakimikolwiek roszczeniami lub 偶膮daniami w stosunku do Serwisu lub Us艂ugodawcy w tym zakresie, zobowi膮zuj臋 si臋 zwolni膰 Serwis lub Us艂ugodawc臋 z wszelkiej
odpowiedzialno艣ci oraz do ca艂kowitego zaspokojenia roszcze艅 os贸b trzecich.

VIII. ODPOWIEDZIALNO艢膯

1. Us艂ugodawca podejmuje wszelkie dost臋pne mu 艣rodki, w celu ochrony danych U偶ytkownik贸w.

2. Ka偶dy U偶ytkownik jest zobowi膮zany do艂o偶y膰 wszelkich stara艅, aby dane dost臋pne w Serwisie by艂y kompletne i
aktualne oraz prezentowane z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, z uwzgl臋dnieniem istniej膮cych okoliczno艣ci faktycznych i
prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

3. U偶ytkownicy ponosz膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za z艂amanie prawa b膮d藕 szkod臋 wywo艂an膮 ich dzia艂aniami w
Serwisie, w szczeg贸lno艣ci podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych
tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem d贸br osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a
tak偶e przetwarzaniem danych osobowych U偶ytkownik贸w niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepis贸w og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 w miar臋 mo偶liwo艣ci informowa膰 z wyprzedzeniem U偶ytkownik贸w o mo偶liwych
zak艂贸ceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczeg贸lno艣ci o聽przerwach w dost臋pie.

5. Us艂ugodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami:
a. za jakiekolwiek szkody i straty bezpo艣rednio lub po艣rednio (艂膮cznie ze szkodami z tytu艂u utraty zysk贸w z prowadzenia przedsi臋biorstwa, przerw w dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze maj膮tkowym), powsta艂e z powodu u偶ycia, niemo偶liwo艣ci u偶ycia lub b艂臋dnego dzia艂ania oprogramowania Serwisu, szkody powsta艂e w wyniku wy艂膮czenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b. w zwi膮zku z niew艂a艣ciwym korzystaniem z Serwisu przez Us艂ugobiorc臋 nieb臋d膮cego Konsumentem oraz nieprawid艂owym funkcjonowaniem sprz臋tu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy te偶
systemu 艂膮czno艣ci, za pomoc膮 kt贸rych Us艂ugobiorca 艂膮czy si臋 z systemem Serwisu,

c. za ewentualne szkody powsta艂e w wyniku b艂臋d贸w, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawid艂owym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Us艂ugobiorc贸w,

d. za zak艂贸cenia w prawid艂owym funkcjonowaniu Serwisu, a tak偶e utrat臋 danych Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami powsta艂e w wyniku dzia艂ania si艂y wy偶szej lub os贸b trzecich,

e. za dzia艂ania os贸b trzecich polegaj膮ce na niezgodnym z powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materia艂贸w umieszczonych w Serwisie,

f. za niemo偶no艣膰 zalogowania si臋 w systemie Serwisu spowodowan膮 w szczeg贸lno艣ci: jako艣ci膮 po艂膮czenia, awari膮 systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, b艂臋dn膮 konfiguracj膮 oprogramowania Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami,

IX. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Us艂ugodawc臋, wi膮偶膮 Us艂ugobiorc臋, pod warunkiem i偶 zosta艂 on prawid艂owo poinformowany o zmianach i nie wypowiedzia艂 umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Us艂ugobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. Wszelkie spory wynik艂e mi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorcami b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, lub te偶
by艂oby niesatysfakcjonuj膮ce dla kt贸rejkolwiek ze stron, spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdzia艂u.

4. S膮dowe rozstrzyganie spor贸w:

a. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 b臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z przepisami kodeksu post臋powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce siedziby Us艂ugodawcy.

5. Us艂ugobiorca b臋d膮cy Konsumentem ma r贸wnie偶 prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w w szczeg贸lno艣ci poprzez z艂o偶enie po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez s膮d polubowny (wniosek mo偶na pobra膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument mo偶e skorzysta膰 tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y聽ochrona konsument贸w.聽 Pozas膮dowe dochodzenie roszcze艅 po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego jest bezp艂atne.

6. Konsument w celu polubownego rozwi膮zania sporu mo偶e w szczeg贸lno艣ci z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Oce艅 artyku艂
Scroll to Top